МАНГАА Анхаарал төвлөрлийн дасгалын ном

//МАНГАА Анхаарал төвлөрлийн дасгалын ном
мангаа анхаарал

МАНГАА Анхаарал төвлөрлийн дасгалын ном

8'500

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Хүүхдийн анхааралын хамгийн анхны хэлбэр нь баримжаалах рефлекцийн үндсэн дээр үүсэж хөгждөг. Хүүхэд сургуульд ороход тэдний гүйцэтгэх гол үйл ажиллагаа сурах үйл болдог. Иймээс хүүхдийг анхаарлаа төвлөрүүлж сургах нь сургуульд орохоос өмнө зайлшгүй бэлтгэн дадлагажуулах чухал дадлагын нэг болно. Хүүхдийн анхаарал төвлөрөх чадвар сул байх нь багшийн зааж буй тухайн хичээлийг ойлгохгүй, хоцрогдох сөрөг талтай. Энэхүү ном нь хүүхдийг анхаарал төвлөрүүлэх үндсэн аргад суралцуулах бөгөөд маш сонирхолтой хөгжилтэй дасгал ажлуудыг багтаасан.